Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης: Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης: Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής σημασίας

Η δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019 – στην οποία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της – συνέπεσε με τη δεύτερη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση. Η έκθεση για το 2019 δείχνει ότι έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την επίτευξη σημαντικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά τονίζει παράλληλα την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους εκπαιδευτικούς και να γίνει το επάγγελμά τους ελκυστικότερο.

Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων μέσω προγραμμάτων συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, προγραμμάτων συγκριτικής αξιολόγησης και προγραμμάτων χρηματοδότησης όπως το Erasmus+. Η έκθεση παρακολούθησης, η οποία είναι η σημαντικότερη ετήσια έκδοση της ΕΕ σχετικά με την εκπαίδευση, αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου αυτού. Με την παρουσίαση πληθώρας πολιτικών και την προώθηση του διαλόγου, βοηθά τα κράτη μέλη να αξιολογούν και να βελτιώνουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.