Slide background
Slide background
Slide background

Σχετικά με το πρόγραμμα VETFest

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι ένας τομέας που αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στο δρόμο προς την πρόοδο: μειωμένη ομαδικότητα και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα σε οργανισμούς ΕΕΚ, χαμηλή κοινωνική αναγνώριση της αποφοίτησης από ΕΕΚ σε σχέση με αυτή μέσω άλλων μονοπατιών σχολικής μάθησης, έλλειψη διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ, των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων, δυσκολίες από τους οργανισμούς ΕΕΚ στην υλοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας όπως το EQAVET, μη επικαιροποιημένη γνώση των εκπαιδευτών της ΕΕΚ κτλ.
 
Το VETFest, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει στην παροχή λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Ενώνει εταίρους με διαφοροποιημένα προφίλ: τοπικά δίκτυα ΕΕΚ, δικτυωμένοι και μη δικτυωμένοι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με διαφορετικά προφίλ, ένας εθνικός σύνδεσμος νεοφυών επιχειρήσεων και ένας οργανισμός με βασική δραστηριότητα τη δικτύωση των επιχειρήσεων.
 
Ο βασικός μηχανισμός ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μέσα στο δίκτυο θα είναι το «Σχέδιο 12VETFest», ένα σύνολο 12 βέλτιστων πρακτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα πρέπει να υλοποιήσουν τα σχολεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  Αυτές θα συνεισφέρουν όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά θα αυξήσουν και τον αντίκτυπό της σε μαθητευόμενους και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.
Image
Image

Η Κοινοπραξία

Η σύμπραξη αποτελείται από δίκτυα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολυπεριφερειακούς οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων μιας ενιαίας περιφέρειας της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Πακέτα Εργασίας

Διαχείριση και γενικός συντονισμός (Υπεύθυνος οργανισμός: SPEL)

Αυτό το πακέτο εργασίας εστιάζει στις διοικητικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Αποτελείται από τα εργαλεία και τη μεθοδολογική προσέγγιση για την έγκαιρη παράδοση ενός έργου, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και εντός προϋπολογισμού.

Εργασίες:
 1. Διοικητικές Διαδικασίες
 2. Διεθνείς Συναντήσεις Έργου
 3. Εσωτερικά Εργαλεία Επικοινωνίας
 4. Αναφορές
Παραδοτέα:
 1. Εγχειρίδιο διοικητικών διαδικασιών
 2. Ο χάρτης του έργου VETFest

Καλές Πρακτικές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Υπεύθυνος οργανισμός: Conform)

Αυτό το πακέτο εργασίας εστιάζει στη συλλογή καλών πρακτικών στις χώρες-εταίρους ως προς τις εκδηλώσεις, πρακτικές διεθνοποίησης, το σύστημα EQAVET και την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων/εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 
Εργασίες:
 1. Έρευνα στις χώρες-εταίρους: καλές πρακτικές διοργάνωσης εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Προσόντων
 2. Έρευνα στις χώρες-εταίρους: καλές πρακτικές για τη διεθνοποίηση των σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας του προσωπικού και των εκπαιδευόμενων
 3. Έρευνα στις χώρες-εταίρους: καλές πρακτικές στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)
 4. Έρευνα στις χώρες-εταίρους: εργαλεία και καλές πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης δασκάλων και εκπαιδευτών
 5. Δημιουργία ενός εγχειριδίου με τις Καλές Πρακτικές που θα έχουν συλλεχθεί
 6. Δημιουργία τουΣ 12VETFest
Παραδοτέα:
 1. Καλές Πρακτικές στο Εγχειρίδιο για την Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση
 2. Το Σχέδιο 12VETFest

Υλοποίηση του Σχεδίου 12VETFest (Υπεύθυνος οργανισμός: CEPROF)

Αυτό το πακέτο εργασίας είναι αφιερωμένο στις δραστηριότητες υλοποίησης που σχετίζονται με το σχέδιο 12VETFest που θα παραχθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2. Θα δημιουργηθεί ένας χάρτης υλοποίησης των 12 καλών πρακτικών και θα λειτουργήσουν σε πρώτη φάση ως οδηγίες για τους εταίρους που θα κάνουν πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου και αργότερα για άλλους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιθυμούν να το εφαρμόσουν στα σχολεία τους.

Εργασίες:
 1. Δημιουργία ενός χάρτη για την εφαρμογή των 12 καλών πρακτικών από το Σχέδιο 12VETFest
 2. Δραστηριότητες Πιλοτικής Εφαρμογής
 3. Πρωτόκολλο Συνεργασίας
Παραδοτέα:
 1. Χάρτης 12VETFest
 2. Αναφορά Πιλοτικής Εφαρμογής
 3. Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση (Υπεύθυνος οργανισμός: DEFOIN)

Αυτό το πακέτο εργασίας είναι αφιερωμένο στη διασφάλιση της ποιότητας και τις διαδικασίες αξιολόγησης του Έργου. Ο συνδυασμός αυτών των δύο διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες του έργου είναι υψηλής ποιότητας και ότι οι διαδικασίες επαρκούν για την πραγματοποίηση των στόχων που έχουν οριστεί. Θα παραχθούν εργαλεία για την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιολόγησης και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα δώσουν πληροφορίες για τον αν χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση.
 
Εργασίες:
 1. Σχέδιο Ποιότητας
 2. Εργαλεία Ποιότητας και Αξιολόγησης
 3. Αναφορές Ποιότητας και Αξιολόγησης
 4. Τελική Αναφορά Ποιότητας και Αξιολόγησης
Παραδοτέα:
 1. Σχέδιο Ποιότητας
 2. Τελική Αναφορά Ποιότητας και Αξιολόγησης

Διάδοση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου (Υπεύθυνος οργανισμός: Eurotraining)

Αυτό το πακέτο εργασίας είναι αφιερωμένο στη Διάδοση και Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. Ο βασικός στόχος του είναι να δημοσιοποιήσει τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου καθώς επίσης και τα αποτελέσματά του. Οι βασικοί ενδιαφερόμενοι θα εντοπιστούν σε κάθε χώρα-εταίρο και θα συμμετέχουν στις δράσεις του έργου προκειμένου να λάβουν σχόλια και να ενισχύσουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου.
 
Εργασίες:
 1. Επικοινωνία και πλάνο διάδοσης
 2. Εταιρική εικόνα έργου: λογότυπο, ιστοσελίδα, πρότυπα εγγράφων
 3. Υλικό διάδοσης/ εργαλεία
 4. Πλάνο εκμετάλλευσης και δημοσιότητας
 5. Διάδοση και εκμετάλλευση των μετέπειτα αναφορών
 6. Τελική αναφορά διάδοσης και εκμετάλλευσης
 7. Τελικό συνέδριο
Παραδοτέα:
 1. Πλάνο επικοινωνίας και διάδοσης
 2. Εταιρική εικόνα του έργου
 3. Υλικό διάδοσης
 4. Πλάνο εκμετάλλευσης και δημοσιότητας
 5. Τελική αναφορά διάδοσης και εκμετάλλευσης
 6. Αναφορά τελικού συνεδρίου

Italian Interviews

Digital Story

Τα νέα μας

Wanna join our network?Contact us!