Καλώς ήλθατε στο VETFest

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι ένας τομέας που αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στο δρόμο προς την πρόοδο: μειωμένη ομαδικότητα και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα σε οργανισμούς ΕΕΚ, χαμηλή κοινωνική αναγνώριση της αποφοίτησης από ΕΕΚ σε σχέση με αυτή μέσω άλλων μονοπατιών σχολικής μάθησης, έλλειψη διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ, των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων, δυσκολίες από τους οργανισμούς ΕΕΚ στην υλοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας όπως το EQAVET, μη επικαιροποιημένη γνώση των εκπαιδευτών της ΕΕΚ κτλ.
 
Το VETFest, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει στην παροχή λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Ενώνει εταίρους με διαφοροποιημένα προφίλ: τοπικά δίκτυα ΕΕΚ, δικτυωμένοι και μη δικτυωμένοι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με διαφορετικά προφίλ, ένας εθνικός σύνδεσμος νεοφυών επιχειρήσεων και ένας οργανισμός με βασική δραστηριότητα τη δικτύωση των επιχειρήσεων.
 
Ο βασικός μηχανισμός ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μέσα στο δίκτυο θα είναι το «Σχέδιο 12VETFest», ένα σύνολο 12 βέλτιστων πρακτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα πρέπει να υλοποιήσουν τα σχολεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  Αυτές θα συνεισφέρουν όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά θα αυξήσουν και τον αντίκτυπό της σε μαθητευόμενους και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.

Στόχοι

Το έργο στοχεύει στην επίτευξη τεσσάρων βασικών στόχων:
  • Τη δημιουργία ενός πολυεθνικού δικτύου παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής και της υλοποίησης καλών πρακτικών.
  • Τη βελτίωση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσω της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης ανάμεσα στους εταίρους για την υλοποίηση των εργαλείων της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα του EQAVET.
  • Τη βοήθεια σε πράξεις διεθνοποίησης οργανισμών παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Δραστηριότητες

Για να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα σε παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η συμμετοχή τους στην αμοιβαία μάθηση, τη συμβουλευτική και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την αύξηση της ποιότητας αλλά και της ελκυστικότητας της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι εταίροι θα προχωρήσουν σε συλλογή καλών πρακτικών ως προς την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις χώρες εταίρους χρησιμοποιώντας την κοινή σκέψη και την αμοιβαία μάθηση που προέρχεται από δοκιμασμένες, καλές εμπειρίες. Όλες αυτές οι καλές πρακτικές θα συγκεντρωθούν σε ένα εγχειρίδιο που θα ενημερώνεται και θα διατηρείται και μετά την πάροδο της περιόδου χρηματοδότησης του έργου.
 
Σχετικά με την προώθηση και την ενίσχυση της χρήσης των οργάνων της ΕΕ και της υλοποίησης και διάδοσης των  εργαλείων της ΕΕ και των πρωτοβουλιών στο πεδίο της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,  ο στόχος θα είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης. Ο ανοιχτός διάλογος σε θέματα ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), σε θέματα συστήματος ECVET, Europass, TTnet και του εργαλείου SELFIE θα ενθαρρύνεται μέσα στο δίκτυο. Κάποια από τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν στα σεμινάρια που θα διοργανωθούν κατά τη διάρκεια του έργου, όπως ένα εργαστήριο για προσωπικό οργανισμών  επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφιερωμένο στην υποστήριξη των εφαρμογών κινητικότητας.
 
Το πολυεθνικό δίκτυο παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα σχηματιστεί κατά τη διάρκεια του έργου θα ορίσει τα κανάλια επικοινωνίας για την ανάπτυξη και το διαμοιρασμό καλών πρακτικών και την προώθηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάδοση των σχετικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρωτοβουλιών στο πεδίο της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
Τελικώς, οι εταίροι θα έρθουν σε επικοινωνία με παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που δε συνεισφέρουν ή δεν επωφελούνται ακόμη από την Ευρωπαϊκή συνεργασία. Κατά τη διάρκεια του έργου,  θα υπογραφεί ένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την κατάρτιση ενός πολυεθνικού δικτύου παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Το δίκτυο θα ενημερώνει, θα διαδίδει και θα κάνει χρήση των αποτελεσμάτων του έργου και μετά την περίοδο χρηματοδότησης.