Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις

Για την επανασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας για τη διατηρήσιμη έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της πρέπει να ανιμετωπιστούν αρκετές προκλήσεις. Μια από τις βασικές προκλήσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελεί ο αναπροσανατολισμός της μέσης λυκειακής εκπαίδευσης από τη γενική εκπαίδευση στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, με αύξηση της ελκυστικότητάς της και της συμμετοχής των μαθητών σε αυτήν, συνδεδεμένης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Για τον αναπροσανατολισμό της μέσης εκπαίδευσης από τη γενική στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση προτείνονται τα εξής: 1) Ίδρυση και ανάπτυξη ενός δικτύου Πρότυπων-Πειραματικών σχολείων ΤεχνικήςΕπαγγελματικής Εκπαίδευσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της τεχνικής-επαγγελματικής μέσης εκπαίδευσης και τη καλύτερη σύνδεσή της με τις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, των επιχειρήσεων και της οικονομίας προτείνεται η ίδρυση και λειτουργία ενός δικτύου Πρότυπων-Πειραματικών Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων, υπό τη ευθύνη και διοίκηση αποκεντρωμένων αρχών της χώρας.

Τα Πρότυπα-Πειραματικά ΤΕΛ να ιδρυθούν, με δημόσια χρηματοδότηση, ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, υποβολή προτάσεων από τις τοπικές αρχές (περιφέρειες και μεγάλοι δήμοι) και αξιολόγηση των προτάσεων από ανεξάρτητες επιτροπές αξιολόγησης με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, ειδικών επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων-εκπροσώπων της παραγωγικής οικονομίας. Μεταξύ των κριτηρίων για την επιλογή και την χρηματοδότησή τους περιλαμβάνονται τα εξής: α. Οι ειδικότητες και τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών έχουν τεκμηριωμένα καθοριστεί σε συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τοπικές επιχειρήσεις. β. Δίνουν έμφαση στην εκπαίδευσης στην εκπαίδευση μελλοντικών εργαζομένων στην παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων προς εξαγωγή. γ. Δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση σε νέες, καινοτόμες τεχνολογίες π.χ. αυτοματισμού. Τέλος, αποτελεσματική θα είναι και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών κινήτρων και στόχευσή τους υπέρ της συμμετοχής στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, όπως των οικογενειακών επιδομάτων και της μείωσης φόρου μισθωτών και συνταξιούχων (που τώρα εκτείνονται μέχρι το 25ο έτος για φοιτητές).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.