Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες για πιστοποίηση μη τυπικής - άτυπης μάθησης

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες για πιστοποίηση μη τυπικής - άτυπης μάθησης

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) επικαιροποιούν τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.
Βασικός σκοπός της επικαιροποίησης είναι η συμπερίληψη προτεραιοτήτων όπως είναι η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και η αξιοποίηση του συνόλου των ικανοτήτων των πολιτών από τα κράτη-μέλη.
Για την υποστήριξη της διαδικασίας, έχει σχεδιαστεί μία έρευνα η οποία θα είναι ανοικτή μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2021. Μάθετε περισσότερα εδώ!