Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (πλαίσιο «ΕΚ 2020»)

Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (πλαίσιο «ΕΚ 2020»)

Το πλαίσιο «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» («ΕΚ 2020») αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που βασίζεται στην προσέγγιση της διά βίου μάθησης. Εξετάζει τα αποτελέσματα από την προσχολική έως την επαγγελματική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει κάθε είδους μάθηση: τυπική, μη τυπική και άτυπη.

Επιδιώκοντας τέσσερις κοινούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ, εφαρμόζει την πράξη της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας. Επιπλέον, βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω της προαγωγής της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Τέλος, το πλαίσιο «ΕΚ 2020» ενισχύει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία καθώς και το επιχειρηματικο πνεύμα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.